Achang


Bai


Blang


Bonan


Buoyi


Dai


Daur


De'ang


Dong


Dongxiang


Drung


Ewenki


Gaoshan


Gelo


Han


Hani


Hezhe


     Hui


Jing


Jingpo


Jino


Kazak


Kirzig


Korea


Lahu


Lhoba


Li


Lisu


Manchu


Maonan


Miao


Moinba


Mongolia


Mulam


Naxi


Nu


Oroqen


Ozbek


Pumi


Qiang


Russian


Salar


She


Shui


Tajik


Tartar


Tibetan


Tu


Tujia


Uygur


Va


Yao


Yi


Yugur


Xibe


Zhuang