/EnpPubImg/20070903/xin_29209040320413751905210.jpg http://forum.xinhuanet.com/detail.jsp?id=46791474 见证辉煌
/EnpPubImg/20070903/xin_55209040321067811572126.jpg http://forum.xinhuanet.com/detail.jsp?id=46593810 老外与卖小玩意儿的中国老人
/EnpPubImg/20070903/xin_5920904032101796128924.jpg http://forum.xinhuanet.com/detail.jsp?id=46700503 神山下的新都桥
/EnpPubImg/20070903/xin_35209040320505311947616.jpg http://forum.xinhuanet.com/detail.jsp?id=46766931 苗家姑娘玩数码
/EnpPubImg/20070903/xin_2720904032046093361514.jpg http://forum.xinhuanet.com/detail.jsp?id=46752305 谁不说俺家乡美