/EnpPubImg/20080824/xin_06208052419193122013311.jpg 名人明星当粉丝 奥运赛场观战忙 http://news.xinhuanet.com/video/2008-08/23/content_9639595.htm
/EnpPubImg/20080824/xin_4220805241912375100159.jpg 北京奥运会 中国军团创造历史 http://news.xinhuanet.com/video/2008-08/23/content_9647726.htm
/EnpPubImg/20080824/xin_152080524190979642057.jpg 多少深情尽在一眼间 奥运情侣秀甜蜜 http://news.xinhuanet.com/video/2008-08/24/content_9682569.htm
/EnpPubImg/20080824/xin_0620805241908359202255.jpg 看奥运会中国军团里的“最佳拍档” http://news.xinhuanet.com/video/2008-08/23/content_9640163.htm